• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. IDENTITEIT ONDERNEMING

Naam onderneming: BenT Group
Handelend onder de namen: Real Nutrition, Яeal Nutrition, Real Nutrition Groothandel, Real Nutrition Bio
 www.realnutrition.shop , www.realnutritionwholesale.be , www.realnutritionbio.be

Activiteiten:
Groothandel in sportvoeding (oa eiwitpoeder zoals wei & caseïne, eiwitrepen, voedingssupplementen, pre-workouts, BCAA, aminozuren, mass gainers, testoboosters, vitaminen & mineralen, herstel, energie, koolhydraten, suikers, energierepen etc.).
- Groothandel in dieetvoeding (oa vetverbranders, dieet producten, eiwitdieet, proteïnedieet, suikervrije snacks en shakes, suikervrije snoep etc.).
- Groothandel in sportdranken (oa klaargemaakte eiwitshakes, BCAA dranken, energiedranken, uithoudingsdranken, hersteldranken, sportwaters en water met fruitsmaak etc.).
- Groothandel in sportkledij (voornamelijk fitnesskledij en accessoires zoals fitness handschoenen, riemen etc.).
- Groothandel in organische en allergeenvrije voedingsmiddelen (bio, glutenvrij, lactosevrij, sojavrij etc.).



Vestigingsadres:
Regina Wautersweg 14
8800 Roeselare
België

Telefoonnummer: 0032 (0)471 55 12 65
E-mail: sales@realnutrition.be

Bereikbaarheid:
Enkel op afspraak

BTW-nummer: BE 0639.947.206
Bankrekening: BE20 0689 0350 9456 

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koop en verkoop, aanbiedingen/overeenkomsten van goederen, diensten en opdrachten van Real Nutrition. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden.

2.2 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Real Nutrition en de tegenpartij kunnen door de tegenpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Real Nutrition.

2.3 Door het aanmaken van een account op de website van Real Nutrition en/of het plaatsen van een bestelling bij aanvaardt de tegenpartij deze algemene voorwaarden.

2.4 Real Nutrition heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn bindend en worden geacht aanvaard te zijn van zodra ervan kennis wordt gegeven aan de tegenpartij en behoudens schriftelijk protest of voorbehoud van de tegenpartij binnen acht kalenderdagen te rekenen vanaf voorvermelde kennisgeving.

2.5 De zaakvoerder van Real Nutrition moet akkoord geven aan de vertegenwoordigers, agenten of aangestelden van Real Nutrition om enige overeenkomst te sluiten.

Artikel 3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die geldig is volgens een bepaalde termijn kan door Real Nutrition desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order.

3.2 Alle informatie, mededelingen en vermeldingen op de website of in commerciële publicaties van Real Nutrition zijn van informatieve aard en vormen geen bindende overeenkomst. Enkel door een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling of een schriftelijke overeenkomst ontstaat een verbintenis.

Artikel 4. OVEREENKOMSTEN

4.1 De overeenkomst tussen Real Nutrition en de tegenpartij is slechts rechtsgeldig als Real Nutrition de order schriftelijk bevestigt. Deze algemene voorwaarden aangevuld met een orderbevestiging bepalen de inhoud van de overeenkomst.

4.2 De overeengekomen levertijd kan vervallen als er een bijkomende order wordt aangevraagd.

4.3 Uit online bestellingen kan een geldige overeenkomst tot stand komen, ook al ontbreekt een handtekening van de tegenpartij, als er aan de vereisten wordt voldaan, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

4.4 Alle producten kunnen besteld worden, er is geen minimum of maximumafname vereist. Doch kan een tussenkomst in transportkosten door de tegenpartij vereist worden, zoals vermeld onder artikel 8.

Artikel 5. PRIJZEN

5.1 Alle prijsopgaven zijn weergegeven in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Transportkosten zijn niet inbegrepen in deze prijs.

5.2 Productomschrijvingen op de website en in commerciële publicaties van Real Nutrition kunnen door de vertegenwoordiger van Real Nutrition steeds worden gewijzigd. 

5.3 Real Nutrition kan prijswijzigingen doorvoeren na het sluiten van een overeenkomst door een prijswijziging in product gebonden factoren zoals belastingen, grondstoffen, materialen, verpakkingen, enz. De tegenpartij heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als deze prijswijziging meer dan 10% bedraagt op een product. De ontbinding moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Real Nutrition binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding door Real Nutrition van deze prijswijziging. De tegenpartij kan geen schadevergoeding eisen door deze ontbinding.

5.4 Real Nutrition is gemachtigd om voorschotten te vragen en borgstellingen op te leggen.

Artikel 6. BETALING

6.1 Online bestellingen kunnen enkel betaald worden via overschrijving. De betalingsvoorwaarden die gelden bij facturatie worden overeengekomen tussen Real Nutrition en de tegenpartij.

6.2 Er geldt een betalingstermijn van 15 dagen per factuur die gerespecteerd dient te worden. Tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen. De betalingstermijn staat ook telkens aangegeven op de factuur.

6.3 De tegenpartij is in verzuim na verloop van de opgelegde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding al dan niet aan de tegenpartij kan worden toegerekend. De geleverde producten blijven bij koop/verkoop eigendom van Real Nutrition tot de tegenpartij de integrale betaling van de verkoopprijs heeft voldaan.

6.4 Indien de factuur niet betaald werd voor de vervaldatum van de factuur, mag Real Nutrition een rente aanrekenen over het openstaande bedrag van 10 % per volledige maand dat de betalingstermijn is verstreken, te rekenen vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 7. ANNULERING EN HERROEPINGSRECHT

7.1 De tegenpartij heeft het recht een product terug te sturen binnen de 14 dagen na levering van het product, op voorwaarde dat de verpakking niet geschonden is. Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. 

7.2 Voorwaarden voor het terugzenden van producten: Het product mag niet gebruikt zijn en is terug verkoopbaar als nieuw product. Het product moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking teruggestuurd worden.

7.3 Real Nutrition betaalt de tegenpartij terug binnen de 15 dagen na ontvangst van het teruggestuurde product.
 

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

8.1 Real Nutrition streeft ernaar om alle bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. De periode tussen ontvangst en verzending wordt vastgelegd op een maximale termijn van 6 werkdagen. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde overeengekomen leveringstermijn geldt niet als strikte termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet als deze door de tegenpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

8.2 Na het overhandigen van de bestelling aan de transportmaatschappij, vervalt de aansprakelijkheid voor Real Nutrition. Het beschadigen of tenietgaan van de bestelling zal vanaf dat ogenblik te verhalen zijn op de transporteur.

8.3 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende levertermijnen gelden.

8.4 De leveringstermijn wordt verlengd indien:
- er sprake is van vertraging in de fabricage, verzending of andere verhinderende omstandigheden ongeacht deze vertraging kan worden toegerekend aan Real Nutrition.
- de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt of als de gegronde vrees bestaat dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt.
- Real Nutrition zijn verplichtingen niet kan nakomen wegens tekortkoming van de tegenpartij (bijvoorbeeld geen correcte vermelding van de plaats van levering).

8.5 Indien een bestelling niet geleverd kan worden door tekortkoming van de klant (verkeerd adres/naam/…) dan zal de verschuldigde bijdrage voor het terugzenden van de bestelling doorgerekend worden aan de klant.

8.6 Het risico op beschadiging en tenietgaan van de producten wordt overgedragen aan de tegenpartij vanaf het moment van de levering, dus van zodra de tegenpartij de goederen ter beschikking heeft. De vrijstelling van aansprakelijkheid voor Real Nutrition in acht genomen volgens artikel 8.2.

8.7 De transportkosten worden gepubliceerd op de website via het menu; Transport & verzendkosten.

8.8 Bestellingen worden in beginsel pas verzonden na ontvangst van betaling.
In onderling akkoord is afwijking mogelijk, doch dient deze afwijking tevens schriftelijk bevestigd te worden door beide partijen vooraleer betaaltermijnen worden toegestaan.

Artikel 9. UITVOERING OVEREENKOMST

9.1 Real Nutrition voert de overeenkomsten steeds zo goed mogelijk uit, volgens inzicht, vermogen en goed vakmanschap.

9.2 Real Nutrition is bevoegd, zonder toestemming van de tegenpartij, om de opdracht of onderdelen van de opdracht uit te besteden of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Real Nutrition.

9.3 De tegenpartij bezorgt Real Nutrition alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien Real Nutrition niet tijdig beschikt over de nodige gegevens, kan de uitvoering van de overeenkomt opgeschort worden.

Artikel 10. GARANTIE

10.1 Real Nutrition garandeert dat alle zaken/producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

10.2 Real Nutrition garandeert de kwaliteit van de geleverde producten. Indien een product onbruikbaar werd door beschadiging tijdens het transport of indien de producten niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de tegenpartij de mogelijkheid om deze producten te retourneren. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de tegenpartij, tenzij de uitdrukkelijke fout van Real Nutrition kan worden aangetoond.

10.3 De tegenpartij is verplicht om de informatie en adviezen van de producten te lezen.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1 Real Nutrition heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten als:
- de tegenpartij in strijd handelt met één van de bepalingen van de overeenkomst tussen de tegenpartij en Real Nutrition.
- de tegenpartij overlijdt of uitstel van betaling aanvraagt.
- er beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de tegenpartij.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Real Nutrition is slechts aansprakelijk bij opzet of zware nalatigheid door leidinggevenden.

12.2 Real Nutrition is niet aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van derden die werden ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, maar niet in loondienst zijn van de onderneming.

Artikel 13. OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: een onvoorzienbare en niet afwendbare gebeurtenis, waardoor het naleven van een verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt. Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, nieuwe overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, personeelsstakingen, epidemieën, weersomstandigheden, storingen in de fabriek of in het vervoer, enz.

13.2 Real Nutrition kan zich beroepen op overmacht om de overeenkomst al dan niet te beëindigen of op te schorten zonder compensatie van een schadevergoeding.

Artikel 14. PERSOONGEGEVENS

14.1 Real Nutrition garandeert de privacy van gegevens van de tegenpartij.

Artikel 15. PARTIËLE NIETIGHEID

15.1 Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst met de tegenpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige rechtsgeldige bepalingen volledig in stand. Voor de niet rechtsgeldige bepalingen wordt gezocht naar een passende rechtsgeldige regeling.

Artikel 16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1 Real Nutrition bezit te allen tijde de intellectuele eigendommen van alle ontwerpen, logo’s, vormgevingen, merktekens, domeinnamen, handelsnamen, vennootschapsnamen, samenstellingen, smaaktyperingen en alle andere visuele/commerciële specificaties.

Artikel 17. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden
17.2 Enkel de rechtbank in het arrondissement Brugge is bevoegd.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.